0 (352) 311 57 00
Organize San. Böl. 24. Cadde No: 81 Melikgazi / KAYSERİ
Kayseri Otomasyon |Prizma Otomasyon
,

OTOMASYON ÜRÜNLERİ SATIŞ VE TEKNİK DESTEK

  * TECO Markasının Ürün Satış ve Teknik Desteği   * Samkoon ve Lincon HMI Markalarının Ürün Satış ve Teknik Desteği   * Emerson Markasının Ürün Satış ve Teknik Desteği    

,

GES PROJELERİ

GES projeleri kurulum ve devreye alma hizmetlerinde tecrübeli ekibimizle hizmetinizdeyiz.

,

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI

 Kesintisiz Güç Kaynakları UPS, Dinamik UPS, Redresörler, Araç Şarj Cihazları- Güneş ve Rüzgar Enerjisi, Aküler, Regülatörler ve Şarj Cihazlarını; güvenli, yeterli, ekonomik, kaliteli, tercih edilen POWER ELEKTRONİK güvencesiyle sizlerin hizmetine sunmaktayız.

,

OTOMASYON UYGULAMALARI

Otomasyon Uygulamaları Yeni nesil makina tasarımlarınız bizde hayat bulur.Tamamen bünyemizde yapılan yazılım ve donanım hizmetleri ile her türlü otomasyon isteklerinize cevap verir. Projelerinizi anahtar teslim olarak bu konuda bayisi olduğumuz Teco Westing House ürünleri ile daha kaliteli cevaplanır.    

2007 Yılında Endüstriyel Otomasyon Alanın da hizmet vermek üzere kurulan firmamız, müşteri memnuniyetini ön planda tutan, geçici çözümler yerine kalıcı çözümler üretmeyi kendine amaç edinmiştir.
 

Misyonumuz; Müşteri memnuniyetini daima ön planda tutmak, geçici çözümler yerine, kalıcı çözümler sunmayı amaç edinmektir.

Vizyonumuz; Endüstriyel Otomasyon çözümlerinde, iş kalitesi ve referansları ile otomasyon sektöründe adından söz ettiren firmalardan biri olma yolunda emin adımlarla yükselmektir.
 

Kalite Politikamız; Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde hedeflerine ulaşılması.

 

 • 10 KW ALTI ÇATI UYGULAMALI GES YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI !

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:   ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİM TESİSİ İLE AYNI ÖLÇÜM NOKTASINDAN BAĞLI VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA VE İHTİYAÇ FAZLASI ENERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TASLAK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar   Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu usul ve esasların amacı; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik uyarınca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum tarafından kurulu gücü azami 10 kWm / 10 kWe (10 kW dahil) tip proje hazırlanması uygun görülen, kendi tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar doğrudan bağlı güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için başvuru ve ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, bu başvurulara istinaden sunulacak bilgi ve belgeler ile düzenlenecek Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu formatının belirlenmesidir.   Hukuki dayanak MADDE 2 - (1) Bu usul ve esaslar, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.   Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 3 - (1) Bu usul ve esaslarda geçen; a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Çağrı Mektubu: Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubunu, c) GES: Güneş enerjisine dayalı üretim tesisini, ç) İlgili şebeke işletmecisi: İlgisine göre dağıtım şirketini veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiyi, d) Tebliğ: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasında Dair Tebliği, e) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ni, f) Yönetmelik: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği,             g) kWm: Güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için panellerin toplam gücünü (kWp), ifade eder.   (2) Bu usul ve esasta geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.   İKİNCİ BÖLÜM Bağlantı Başvurusu ile Bağlantı ve Sistem Kullanımına İlişkin Hükümler   Bağlantı başvurusu MADDE 4 – (1) Bu usul ve esaslar kapsamındaki başvurular, Ek-1’de yer alan bilgi ve belgeler ile birlikte İlgili Şebeke İşletmecisine yapılır. Ayrıca, başvuruda bulunan kişilerce Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yirmibirinci fıkrası kapsamında Ek-2’de yer alan beyan sunulur.     Bağlantı esasları MADDE 5 – (1) Bu usul ve esaslar çerçevesinde kurulacak olan üretim tesisi, ilgili tüketim tesisinin ölçüm noktasından dağıtım sistemine bağlanır. Üretim ve tüketimin aynı ölçüm noktasından bağlı olmadığı başvurular bu usul ve esaslar kapsamında değerlendirilmez. (2) Üretim tesisinin kurulu gücü, başvuru ile ilişkilendirilecek tüketim tesisatının bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olamaz. (3) Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek her bir tüketim aboneliği için bu usul ve esaslar kapsamında bir adet başvuru yapılabilir. (4) Başka bir lisanssız üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim aboneliği ile bu usul ve esaslar kapsamında başvuru yapılamaz.   Başvurularının Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması MADDE 6 – (1) Tam ve eksiksiz olarak sunulmayan başvurular İlgili Şebeke İşletmecilerince değerlendirmeye alınmaz. (2) Bu usul ve esaslar kapsamında bağlanacak GES’lerin toplam kapasitesi, bu GES’lerin bağlı olduğu dağıtım transformatörünün İlgili Şebeke İşletmecisine ait bir transformatör olması halinde transformatör gücünün yüzde ellisini geçemez. Transformatörün başvuru sahibine ait olması durumunda, söz konusu kapasite transformatör gücü kadar olur. (3) Tam ve eksiksiz olarak İlgili Şebeke İşletmecilerine yapılan başvurular hakkında bir sonraki ayın ilk 20 (Yirmi) günü içerisinde ikinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla başkaca bir işlem tesis edilmeksizin olumlu bağlantı görüşü oluşturulur ve Ek-3’teki örneğe uygun şekilde Çağrı Mektubu düzenlenir. (4) Bir dağıtım transformatörüne birden fazla başvuru olması ve dağıtım transformatöründe yeterli kapasite olmaması halinde; olumlu bağlantı görüşünün oluşturulmasında başvuru sahibinin son bir yıl içindeki tüketim miktarının diğer başvurulardan yüksek olması kriteri uygulanır. Bir yıllık tüketimi olmayan başvuru sahiplerinin yıllık tüketimleri mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak yıllık bazda, sadece bir aylık tüketiminin olması halinde bu tüketimi dikkate alınarak yıllık bazda hesap edilir. Bir aylık tüketimi olmayan tüketim noktaları ile inşa aşamasındaki tesisler için yapılan başvurularda proje değerleri dikkate alınarak en yakındaki benzer abonelerin tüketimlerine göre hesap yapılır. Yapılan değerlendirme sonucunda, birden fazla başvurunun aynı tüketim değerini sağlaması durumunda İlgili Şebeke İşletmecisine başvuru tarihi sıralamada esas alınır. (5) Tam ve eksiksiz olarak başvuruda bulunmayan kişilere ait bilgiler, başvuruya konu ayın son 10 (On) günü içerisinde İlgili Şebeke İşletmecisinin internet sayfasında duyurulur. Bu duyuruda eksikliklere ilişkin açıklamalara yer verilir ve başvuru sahipleri tarafından talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilir. (6) Başvurusu hakkında Çağrı Mektubu düzenlenen kişilere ait bilgiler, bağlantı görüşünün oluşturulduğu ayın son 10 (On) günü içerisinde İlgili Şebeke İşletmecisinin internet sayfasında duyurulur. Söz konusu duyurunun internet sayfasında yayınlandığı tarihten itibaren 45 (KırkBeş) iş günü içerisinde teslim alınmayan Çağrı Mektubu hükümsüz hale gelir. (7) Olumlu ya da olumsuz sonuçlandırılan başvurular hakkında yapılacak iş ve işlemlerde İlgili Şebeke İşletmecilerince başvuru sahiplerine ayrıca yazılı bir bildirim yapılmaz.   Bağlantı ve Sistem Kullanımı İçin Başvuru MADDE 7 – (1) Çağrı Mektubu sahibi kişiye, başvurusuna konu üretim tesisine ilişkin proje onayını tamamlaması için 6 ncı maddeye istinaden düzenlenen Çağrı Mektubu’nun kendisine tebellüğ edildiği tarihten itibaren 90 (Doksan) gün süre verilir. Çağrı mektubu sahibi kişi, söz konusu süre içerisinde, başvurusuna konu üretim tesisinin projesini Bakanlığa veya Bakanlığın yetki verdiği kuruma onaylattırmak ve proje onayına ilişkin belgeyi İlgili Şebeke İşletmecisine sunmakla yükümlüdür. (2) Proje onay işlemini süresi içerisinde tamamlayamayan kişilere birinci fıkrada tanımlanan süreler içerisinde yazılı olarak İlgili Şebeke İşletmecisine başvuruda bulunulması halinde, İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından 30 (Otuz) gün ilave süre verilir. (3) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında verilen süreler içerisinde proje onayına ilişkin belgenin İlgili Şebeke İşletmecisine sunulmaması halinde Çağrı Mektubu hükümsüz hale gelir. (4) Proje onay işlemini tamamlayarak İlgili Şebeke İşletmecisine başvuruda bulunan kişiler ile İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından 15 (Onbeş) gün içerisinde Bağlantı Anlaşması imzalanır. (5) Bağlantı Anlaşması imzalanan veya Çağrı Mektubu hükümsüz hale gelen kişilere ait bilgiler, İlgili Şebeke İşletmecisince kendi internet sayfasında, 6 ncı maddenin beşinci fıkrasına konu duyuru ile birlikte duyurulur.                                                  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler   Üretim Tesislerinin İşletmeye Girmesi MADDE 8- (1) Bu usul ve esas hükümlerine göre şebekeye bağlanacak GES’lerin geçici kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde tamamlanması zorunludur. Üretim tesisinin bu süre içerisinde tamamlanmaması halinde, Bağlantı Anlaşması kendiliğinden hükümsüz hale gelir. (2) Geçici kabulü tamamlanarak işletmeye geçen üretim tesisi için, söz konusu üretim tesisi sahibi kişilerin başvuruda bulunmasını takip eden 10 (On) gün içerisinde, söz konusu üretim tesisi sahibi ile İlgili Şebeke İşletmecisi arasında Sistem Kullanım Anlaşması imzalanır. (3) İhtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesine ilişkin işlemler, Sistem Kullanım Anlaşmasının imzalandığı tarihten itibaren görevli tedarik şirketince başlatılır.   İhtiyaç Fazlası Enerjinin Tespiti, Faturalandırılması ve Değerlendirilmesi MADDE 9- (1) Bu usul ve esas hükümlerine göre tesis edilecek GES’lerin ihtiyaç fazlası enerjisinin tespiti, faturalandırılması ve değerlendirilmesinde ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülükler dışında Yönetmelik ve Tebliğ uyarınca işlem tesis edilir.   Diğer Hükümler MADDE 10- (1) Bu usul ve esaslarda düzenlenen hususlar dışında yürütülecek iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.  (2) Dağıtım şirketleri ile OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, ilgili dağıtım bölgesinde bu usul ve esaslar çerçevesinde bağlantı kapasitelerine ve başvurulara ilişkin bilgileri Kurum tarafından belirlenecek formata uygun olarak her ayın yirmibeşinde kendi internet sayfalarında yayınlamakla yükümlüdür. (3) Dağıtım şirketleri ile OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, bu usul ve esaslar çerçevesinde kurulacak üretim tesislerine ilişkin Kuruma yapacakları bildirimleri 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümlerine göre yapar.             (4) Bağlantı başvurusunda, ihtiyacı karşılanmak üzere üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin abone numarasına yer verilir. Mevcut bir tüketim tesisinin bulunmaması halinde, kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belgenin geçici kabulden önce sunulması zorunludur.   Yürürlük Madde 11- (1) Bu usul ve esaslar, onaylanmasına ilişkin Kurul Kararı tarihinde yürürlüğe girer.   Yürütme Madde 12 - (1) Bu usul ve esas hükümlerini Başkan yürütür.   Ek-1   Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 7 nci Maddesinin Altıncı Fıkrası Kapsamında Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi   Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-4)   Tüzel kişiyi temsil ve imzalamaya yetkili şahıs/şahısların ‘Yetki Belgeleri’   Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu ya da asgari iki yıl süreli, ekinde imza sirküleri yer alan kira sözleşmesi   Birden fazla kullanıcının bulunduğu binalarda (apartman vs) apartman veya sitelerin karar defterlerinde başvuru sahibi için güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurulabileceğine dair karar örneğinin noter onaylı sureti   Çatı uygulaması kapsamında tesis edilecek olan paneller için, gerekli olması halinde, imar mevzuatı çerçevesinde sunulması gereken belgeler   Tüketim tesisatına ait abone (tesisat) numarası   Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması   Koordinatlı aplikasyon krokisi   Ek-2   FAALİYET YASAĞINA İLİŞKİN BEYAN   Dağıtım ve görevli tedarik şirketleri dahil olmak üzere, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yirmibirinci fıkrasında tanımlanan kişiler arasında olmadığımı,   beyan ederim.   İşbu beyanımın gerçek dışı olduğunun tespiti hâlinde Yönetmeliğin 28 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında işlem tesis edileceğini kabul ve taahhüt ederim.     _ _/_ _/_ _ _ _   Ad SOYAD   Unvan   (Kaşe)   İmza     Ek-3   Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 7 nci Maddesinin Altıncı Fıkrası Kapsamında Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Üretim Başvurularına İlişkin Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu Örneği     Talep Sahibi              : ………………... numaralı başvuru   Talep Edilen Güç     : ………………... kWm / kWe   Yukarıda başvuru numarası ve kurulu gücü belirtilen, lisanssız güneş enerjisine dayalı üretim tesisinin, aşağıda belirtilen şartlar ile dağıtım sistemine bağlanması uygun görülmüştür.   Bağlantı noktası: ………. TM (… / …), Fider….,  ………TR’ den beslenen ……….. numaralı tüketim tesisatı   Bağlantı tipi: Tüketim tesisi ile aynı yerde olan üretim tesisi   ……… tesisat numaralı tüketim panosu, gerekli olması durumunda demontaj edilerek yeni pano tesis edilir.   Üretim tesisinin şebeke ile bağlantı noktasında çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç ve uzaktan erişimi sağlayacak şekilde modem kullanılır. Ayrıca üretim tesisinin üretimini sağlıklı ölçmek amacıyla ayrı bir kontrol sayacı kullanılır.   Üretim tesisinin bağlantısı çift yönlü sayaçtan sonra panonun AG barasına bağlantı yapılır.   Kısa devre hesabında kullanılacak ..…. / 0,4 kV dağıtım trafosunun kısa devre gücü (Trafo ……. kVA) ……..……. olup proje hesaplamaları bu değere göre yapılır.   Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında gerçek veya tüzel kişiler tarafından inşa edilip işletilecek üretim tesisleri Yönetmelik ve bu Tebliğ ile İlgili Mevzuat ve İlgili Teknik Mevzuatta yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak projelendirilir, kurulur ve işletilir.     Ek-4   LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU Başvuru Sahibinin Bilgileri Adı-Soyadı / Ünvanı   Adresi   Telefonu   Faks Numarası   E-Posta Adresi / Kayıtlı Elektronik Posta Adresi1   T.C. Vergi Numarası / T.C. Kimlik Numarası   Banka Hesap Numarası (IBAN)     Üretim Tesisinin Bilgileri Adresi   Coğrafi Koordinatları (UTM 6-ED50)   Kurulu Gücü (kWm / kWe)   Bağlantı İçin Talep Edilen Tarih   Sistem Kullanımına Başlaması İçin Öngörülen Tarih   Üretim Tesisinde Kullanılan Kaynak Güneş Bağlantı Şekli o AG Tek Faz o AG Üç Faz Bağlantı Transformatörü Bilgileri   Diğer Bilgiler Bu formda verilen tüm bilgiler tarafımca doğru bir şekilde doldurulmuştur. Başvurumun kabul edilmesi durumunda; üretim tesisini bu formda belirtilen özelliklere uygun olarak tesis etmeyi, tesis aşamasında, İlgili Şebeke İşletmecisinden gerekli izinleri almadan, bu formda belirtilen bilgilere aykırı bir işlem tesis etmeyeceğimi, bu formda verilen bilgilere aykırı bir durum tespit edilmesi halinde başvurumun her aşamada İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.     Adı-Soyadı / Ünvanı         İmza         Tarih               1  Anonim ve limited şirketler için kayıtlı elektronik posta adresinin sunulması zorunludur.

  DEVAMI
 • YENİ ADRESİMİZ

  YENİ ADRESİMİZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24. CADDE NO:81 MELİKGAZİ/ KAYSERİ  

  DEVAMI
 • GÜNEŞ ENERJİLİ SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN BİZDEN FİYAT ALDINIZ MI ?

  TARIMSAL SULAMA   Güneş Enerjili Tarımsal Uygulamalar:    Şebeke hatlarından uzak yerlerde kalan tarımsal arazilerin elektrik ihtiyacının karşılanması için en uygun çözüm güneş enerjili sulama sistemlerdir. Düzenli sulama tarımsal arazilerde en önemli konulardan biridir. Gerekli ve yeterli sulama yapılmazsa ürün tamamen kaybedilip, işçilik ve yatırım maliyetinin tümü kaybedilebilir.    Sulama işlemi genellikle yer altı su kaynaklarına sondaj yöntemiyle ulaşılarak yapılır. Açılan kuyuya sarkıtılan sulama pompaları vasıtasıyla su yer altından veya kuyudan çekilerek sulama kanallarına ulaştırılır. Tarımsal sulamada güneş enerjisi sistemi mevcut olan AC pompanın off grid sistem ile beslenmesi ya da akü ve inverter kullanımı gerektirmeyen DC solar pompa sistemi kurulması şeklinde iki farklı tasarımla kullanılabilir. Verimli ve etkin olan çözüm DC solar pompa kurulumu yapılıp, ihtiyaç olan suyun depo ya da havuzdan karşılanması şeklindedir.    Güneş Enerjili Tarımsal Uygulamalarda Kullanılan Ekipmanlar:   Solar Pompalar: Sistem tasarımı yapılırken en önemli husus lisanslı programlar ile ihtiyaca uygun solar pompanın saptanması ve sistemin hesaplanmasıdır. Sistemde kullanılan özel üretilmiş solar pompalar sayesinde sistemin çektiği enerji miktarı düşecek, daha düşük güçlerde güneş paneli kullanılarak sistem maliyetini uygun hale gelecektir. Ayrıca inverter, şarj kontrol cihazı ve akü kullanılmadığı, enerjinin üretim yerinde tüketim sağlandığı için sistem yüksek verimle çalışacaktır. Solar sistemler için özel olarak tasarlanan Lorentz pompaları aşağıda inceleyebilirsiniz.   Güneş Paneli: Güneş panelleri, sistemin güç üretim kaynağı olması sebebiyle doğru ve profesyonel bir şekilde tasarlanmalıdır. Panel kapasitesinin belirlenmesi ve kurulum açısı belirlenirken sistemin yoğun olarak kullanılacağı zaman dilimi göz önüne alınarak yapılmalıdır. Örneğin sulama sadece yaz aylarında yapılacaksa yaz aylarında güneş açısı daha dik geleceği için panel açıları düşürülmelidir. Sistem 12 ay boyunca kullanılacak bir sistemse yıl boyunca gündüz süresinin en kısa olduğu zaman (21 Aralık) değerleri alınmalı ve bu gündeki güneş ışınım değerlerine göre sistem simülasyonu yapılmalıdır. Çoğu zaman sistem tasarımındaki en büyük hata panel seçiminde yapılmaktadır. Panel kapasitesinin hatalı seçilmesi sistemin kış aylarında çalışmamasına neden olacaktır.    Sensörler:    a) Kuyu sensörü: Kuyudaki su seviyesini ölçmek için kullanılır.   b) Havuz sensörü: Havuzdaki su seviyesine göre motoru kontrol eder.   Montaj aparatları ve kablolama:    Sistemin kurulacağı alana uygun olacak şekilde panelleri taşıyacak konstrüksiyonların ve kablo kesitlerinin gerekli hesaplamalar yapılarak belirlenmesi gerekir. Belirtilen ekipmanlar dışında pompaların modeline ve sistem tasarımına göre DC kesici, Powerpack gibi aparatlar kullanılabilir.    Sistem tasarımı yapılırken aşağıdaki bilgilerin belirlenmesi gerekmektedir;   - Kuyudan su alınacak derinlik. (Dinamik su seviyesi) - Var ise deponun büyüklüğü depo yoksa günlük su ihtiyacının ne kadar olduğu - Sulama sıklığı (Kaç günde bir sulama yapıldığı) - Kuyu ile depo arasındaki kot farkı  - Yatayda suyun taşınacağı mesafe - Sistemin kullanılacağı aylar - Sistemin kurulacağı şehir     Güneş Enerjili Tarımsal Sistemlerin Avantajları: - Şebekeye bağımlılık yoktur. - Sadece ilk yatırım maliyeti vardır. - İşletme maliyeti hemen hemen sıfırdır. (Gerekli durumlardaki bakım ve servis maliyetleri hariç) - Yüksek verimlidir ve elektriksel kayıplar azdır. - Kolay montaj imkanı vardır.   Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Tüm detaylar için bizi arayın konuşalım ve bilgi verelim.

  DEVAMI
 • OTOMASYON UYGULAMALARINIZDA BİZDEN TEKLİF ALMAYI UNUTMAYIN !

  DEVAMI

E BÜLTENE KAYDOLUN

Bültene kaydolarak güncel kampanya ve fırsatlarımızı takip edebilirsiniz